GEBRUIKSVOORWAARDEN

FIRST STOP ONLINE SITE : www.firststop.nl 

 

HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOORLEEST VOORDAT U ONZE SITE GEBRUIKT.  

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN, EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE WEBSSITE, BENT U GEBONDEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.  

INDIEN U ER NIET MEE INSTEMT OM AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN, MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN NOCH TOEGANG KRIJGEN. 

FIRST STOP EUROPE NV HEEFT HET RECHT UW TOEGANG TOT DE WEBSITE TE BEPERKEN OF THE VERHINDEREN.  

INDIEN U VRAGEN HEEFT OF ALS U IETS NIET BEGRIJPT, KAN U ONS PER EMAIL CONTACTEREN OP VOLGENDF EMAIL ADRES : 

contact.nl@firststop.eu

Definities

"FIRST STOP" betekent de vennootschap First Stop Europe NV, opgericht naar Belgisch recht en gevestigd te Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België, geregistreerd in het Register van onder nr. 0874 380 071 Brussel; 

"Wij" / "Ons" / "Onze" verwijst naar FIRST STOP; 

"Gebruiker (s)" betekent (een) Gebruiker (s) van de website, zowel gezamenlijk as afzonderlijk, al naargelang de context iced; 

"Website" betekent de volgend website of eender welke URL die deze vervangt : www.firststop.nl 

"U / ​​Uw" betekent uzelf als gebruiker van de website. 

1. Toegang tot de website

Deze website is eigendom van FIRST STOP.

FIRST STOP behoudt zich ten allen tijde het recht voor om eenzijdig toegang tot deze website of delen hiervan te weigeren.

FIRST STOP behoudt zich het recht voor om toegang tot de website met onmiddellijke ingang te onderbreken indien niet toegelaten menselijke interventie, virussen, systeemfouten (bugs) of andere oorzaken die buiten de controle van First Stop liggen; het beheer of de beveiliging van het internetportaal aantasten of in gevaar brengen.

2. Inhoud

De informatie die deze website bevat, wordt uitsluitend gebruikt voor informatiedoeleinden en is niet bindend.

 

FirstStop garandeert niet dat de informatie op de website correct en/of volledig is. Naast de online bestellingen, mogen er in ieder geval geen andere rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan deze website.

 

FirstStop behoudt zich het recht voor om de inhoud en opmaak van de website ten allen tijde en zonder te kennisgeving, eenzijdig te wijzigen.

FirstStop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische storingen of storingen van hardware of software van welk aard ook, voor verbroken netwerkverbindingen of misleidende gegevensoverdracht via de computer.

3. Verplichtingen van de Gebruiker

U zal de website niet gebruiken in welke wijze dan ook indien hierdoor de rechten van eender welke persoon, bedrijf of onderneming (inbegrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheidsrechten of rechten op privacy en gegevensbescherming) worden overtreden of geschonden.

Het is strikt verboden u om ongewenste bulkmail, afzonderlijke e-mails of spam vanaf de site te versturen.

 

U ermee stemt in om via de website geen computervirussen, macrovirussen, Trojaanse paarden, wormen, of enig ander dat gecreëerd is om de normale besturingsprocedures van een computer te verstoren, onderbreken of te ontwrichten.

 

U mag geen materiaal via de website uploaden of verzenden dat lasterlijk; beledigend, van een obscene of van een bedreigende aard is, of die irritatie, ongemak of onnodige bezorgdheid kan veroorzaken of in strijd is met toepasselijke wetgeving of in strijd is met de rechten van een persoon (inbegrepen, maar niet beperkt, auteursrechten, database recht en vertrouwelijkheid).

U mag geen links naar de website creëren zonder de expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van FIRST STOP. U  mag niet proberen om de werking van de site te verstoren, en in het bijzonder mag u niet op één of andere wijze het computersysteem, servers, routers of op een ander internet aangesloten apparaat dat met deze website verbonden of geassocieerd is, verstoren, mee knoeien of kraken.

 

U mag de website niet gebruiken zodat deze wordt verstoord, beschadigd of minder efficiënt wordt gemaakt of waardoor de doeltreffendheid of functionaliteit van de website op enigszins verslechterd.

U mag geen hypertext link naar geen enkel onderdeel van de website creëren en publiceren en mag u niet proberen om een ongeoorloofde toegang te verschaffen tot enig enkel onderdeel of component van de website.

U stemt ermee in dat in het geval dat u een recht, vordering of een gerechtelijke procedure tegen gebruikers heeft ingeroepen of ingesteld dat voortkomt uit het gebruik van de website door de gebruiker, u dit recht, vordering of gerechtelijke procedure zelf zult uitoefenen onafhankelijk van, en zonder verhaalsvorderingen tegen ons.

4. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om volledig aansprakelijk te zijn voor (en vrijwaart ons volledig tegen) alle vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, verliezen, kosten en onkosten, advocatenkosten inbegrepen, geleden door ons en voortkomend uit eender welke inbreuk in de Algemene Gebruiksvoorwaarden door u of eender welke aansprakelijkheden die voortvloeien uit u gebruik van de website, of door het gebruik van eender welke persoon die toegang tot de website door gebruik te maken van u pc of uw account voor internettoegang heeft.

5. Links naar andere websites

Deze site kan links naar andere websites van derden bevatten met de bedoeling om onze gebruikers een meerwaarde te geven. U verklaart en stemt ermee in dat FIRST STOP niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en niet instemt met en niet verantwoordelijk noch aansprakelijk, direct of indirect, is voor het privacy beleid of de inhoud (inbegrepen bedrieglijke of lasterlijke inhoud) van deze sites, inbegrepen (zonder begrenzing) alle vormen van publiciteit, producten of andere materiaal of diensten die beschikbaar of verkrijgbaar zijn via zulke websites of bronnen, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of bronnen.

6. Controle

FIRST STOP heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle activiteiten en inhoud  die met de website verbonden zijn, te controleren. FIRST STOP mag alle gemelde overtredingen van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden of gemelde klachten onderzoeken en te reageren zoals FIRST STOP het nodig acht (dat kan bevatten, maaris niet beperkt tot, het geven van waarschuwingen, schorsing, beëindiging of toevoegen van bijkomende voorwaarden aan u toegang en / of het verwijderen eender welk materiaal van de website).

7. Intellectuele eigendomsrechten

U verklaart en stemt ermee in dat alle auteursrechten, databank rechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten met betrekking tot de internetsite, inbegrepen maar niet beperkt tot de inhoud (in welke vorm en opmaak dan ook), ons toebehoren of aan onze  data providers of andere licentiehouders.

Het is strikt verboden om gebruik te maken van eender welk onderdeel van de website, inbegrepen maar niet beperkt tot de inhoud (in welke vorm en opmaak dan ook), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Stop, kan een overtreding van  intellectuele eigendomsrechten vormen, tenzij dit door de Wetgeving expliciet wordt tegengesproken.

 

Elke kopie van deze Gebruiksvoorwaarden, of een onderdeel hiervan, moet verplicht deze verklaring van intellectueel eigendomsrecht en alle overige meldingen van intellectuele eigendomsrechten citeren; voor zover de kopie kadert in de bovenstaande bepalingen.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Het op deze site aangeboden materiaal is bedoeld om gebruikers toegang te verschaffen tot informatie en nieuws over de activiteiten van FirstStop. FirstStop streeft ernaar om het materiaal actueel en accuraat te houden. Wij spannen ons in om de juistheid van alle informatie dat op de website wordt geplaatst te verifiëren, wij kunnen hiervoor echter geen impliciete noch expliciete garanties hiervoor bieden.

 

DEZE SITE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT DAT DEZE ZICH BEVINDT" EN FIRST STOP VERWERPT, ALL VERKLARINGEN EN GARANTIES , ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIEN DEZE ALS VOORBEELD WORDEN GEBRUIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING.

 

U erkent dat wij de veiligheid van de website niet kunnen garanderen.  Wij zijn daardoor niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de website noch voor de informatie beschikbaar op de website of indien deze door u werd gebruikt.

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WETGEVING TOEGESTAAN, AANVAARDT FIRST STOP GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE JEGENS U OF AAN DERDEN ZONDER BEPERKING, INBEGREPEN INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF EENDER WELKE SCHADE DAN OOK DIE VOORTKOMT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, HETZIJ IN CONTRACT, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD, KOMENDE UIT OF IN VERBINDING MET HET BEKIJKEN VAN, GEBRUIK VAN, VERTROUWEN OP OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE EN ZIJN INHOUD, OOK INDIEN DE OORZAAK TE WIJTEN IS AAN ONNAUWKEURIGHEID, FOUTEN, NALATIGHEDEN OF EENDER WELKE ANDERE  OORZAAK DAN OOK ONGEACHT OF DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS DOOR FIRST STOP, ZIJN VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON.

 

Wij zijn noch contractueel, noch rechtmatig  aansprakelijk of op eender welke wijze aansprakelijk indien u eender welke schade ondervindt met de verbinding naar de website via een hypertext verbinding van derden.

Wij zijn noch contractueel, noch rechtmatig  aansprakelijk (inbegrepen, onbeperkt, nalatigheid), noch via een voorovereenkomst of andere vertegenwoordigingen (bedrog uitgezonderd) of anderszins buiten de website en met betrekking tot de website of met betrekking tot produkten en services aangeboden door ons of in opdracht van ons op de website voor :

 -   eender welke economische verliezen (inbegrepen onbeperkt verlies van   inkomsten, winsten, contracten, bedrijfs- of geanticipeerde besparingen); of 
 -   eender welk verlies van welwillendheid (goodwill) of reputatie; of
 -   eender welke bijzondere of indirecte of consequente verliezen; 
 -   in ieder geval ongeacht of zulke verliezen werden opgemerkt door u of First Stop op het moment van de feiten die oorzaak waren van het verlies. 
 

 

 

 

NIETS IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BEPERKT OF SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID UIT VAN FIRST STOP DAT VOORTKOMT UIT DE NALATIGHEID VOOR BEDROG, DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL.

9. De Rechten van FirstStop

9.1.          FirstStop behoudt zich het recht voor om :

9.1.1 de website (een deel of hiervan) tijdelijk of definitief, te wijzigen of te verwijderen met of zonder kennisgeving aan u. U bevestigt dan ook dat FirstStop niet aansprakelijk zal zijn jegens u of aan derden voor wijzigingen of verwijdering van de website ,

9.1.2 de onderhavige gebruiksvoorwaarden af en toe te veranderen. U aanvaardt een dergelijke verandering tijdens het voortgezet gebruik van de website (of eender welk deel daarvan).  Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze gebruidsvoorwaarden gewijzigd werden. De meest recente versie zal steeds op de website worden geplaatst. As u niet instemt met wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden moet u  onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

9.2.          FirstStop zorgt voor het onderhoud van de website. De website kan af en toe gewijzigd worden. U kan niet in aanmerking komen voor enig vorm van vergoeding omdat u eenl onderdeel van de website niet kan gebruik of op grond van een Storing, onderbreking of verwijdering van de een deel of van de volledige website door omstandigheden waarover wij geen controle hebben.

10. Toepasselijk wetgeving en rechtsbevoegdheid

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving.

 

Alle Geschillen die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden zijn exclusief onderhevig aan de rechtsbevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. Door gebruik te maken van deze webs, gaat u akkoord met de persoonlijk rechtsbevoegdheid en de locatie van deze Rechtbanken.

11. Scheidbaarheid

Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet worden beïnvloed.

12. Kennisgevingen

12.1.          U Kunt ons berichten aangaande deze Gebruiksvoorwaarden sturen naar :

12.1.1.  by mail aan :   Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België;

12.1.2.  Email aan :      contact.nl@firststop.eu

12.2.          Een verzendbewijs garandeert niet onze ontvangst van uw bericht. Enkel een bevestiging van ontvangst van ons garandeert dit, deze zal u worden toegestuurd maximum 3 werkdagen nadat wij u bericht hebben ontvangen, gelieve dit bericht zorgvuldig te bewaren.