Actievoorwaarden

" WIN 4 BRIDGESTONE BANDEN "

First Stop Europe NV

Nederland, België en Luxemburg

 

Artikel 1 – Actievoorwaarden – Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden (de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de WIN 4 BRIDGESTONE BANDEN (de "Actie”) die wordt georganiseerd door First Stop Europe NV, RPR Brussel – 420.639.510 (de "Organisator").
 • De Actie loopt van 06-12-2021 tot 31-12-2021 om 23.59 uur (Midden-Europese Tijd) (de "Periode").
 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing in de volgende Europese landen: Nederland, België en Luxemburg (het "Grondgebied") waar dit document door de Organisator wordt aangeboden, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Door deel te nemen aan deze Actie wordt de Deelnemer (hierna gedefinieerd) geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
 • Deze Actievoorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op de website; voor België www.firststop.be en voor Nederland www.firststop.nl.

Artikel 2 – De Actie

 • De Actie betreft het winnen van een totaal van een set van vier (4) losse banden voor personenwagens van het merk Bridgestone, inclusief montage, , voor een maximaal bedrag van 1000 EUR BTW incl. (hierna te noemen de "Banden") tussen 06-12-2021 tot 31-12-2021 (inclusief).
 • Als de bandenmaat van de Deelnemer niet in het assortiment beschikbaar is of niet binnen een redelijke termijn kan worden geleverd, biedt de Organisator een alternatief van gelijkwaardige waarde.
 • Tijdens de Periode worden de winnaars van de week op de eerste maandag na de week van deelname bekendgemaakt. De winnaars zullen persoonlijk door de Organisator worden gecontacteerd.
 • Deze Actie kan niet worden gecombineerd met andere lopende acties van de Organisator.

Artikel 3 – Personen die in aanmerking komen voor deelname

 • Deze Actie geldt voor particulieren met een woonadres in Nederland, België of Luxemburg (hierna te noemen de "Deelnemer").
 • De Actie is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar of ouder. Uitgesloten zijn :
 1. personeelsleden en werknemers van met de Organisator verbonden ondernemingen;
 2. personeelsleden en werknemers van marketingbureaus;
 3. de gezinsleden van de in de punten 1 en 2 bedoelde personen, indien zij in hetzelfde huishouden wonen.

Artikel 4 – Deelnemen aan de Actie

 • Om te kunnen deelnemen, moet de Deelnemer toegang hebben tot een internetverbinding op een computer, smartphone of ander toestel. Aan de Deelnemer worden geen deelnamekosten in rekening gebracht door de Organisator. De Organisator vergoedt de Deelnemer geen kosten voor internettoegang of communicatie.
 • Om geldig deel te nemen aan de Actie moet de Deelnemer de volgende stappen ondernemen binnen de Periode :
 1. Toegang krijgen tot de website www.facebook.be of www.facebook.nl;
 2. De “First Stop Belgium” of “First Stop Nederland” Facebook-pagina leuk vinden, het bericht met de aankondiging van de huidige Actie leuk vinden en twee vrienden taggen in de commentaren van het bericht en de vraag opgenomen in het bericht te beantwoorden.
 • Indien niet alle voorwaarden opgenomen onder punt 2 hierboven niet vervuld zijn, zal de deelname beschouwd worden als onvolledig en uitgesloten worden.
 • Elke Deelnemer kan slechts eenmaal per week geldig deelnemen, in dit geval met zijn/haar unieke persoonlijke gegevens. Alle extra en dus onrechtmatige inzendingen zullen uit de lijst van geldige inzendingen worden geschrapt.
 • Bij ex aequo antwoord zal de Deelnemer die het eerst alle voorwaarden onder punt 2 hierboven vervuld heeft, winnen.
 • Alleen online geregistreerde aanmeldingen komen voor deelname in aanmerking. De Organisator behoudt zich het recht voor elk verzoek voor deelname aan de Actie te weigeren indien dit per post wordt ontvangen of indien hierbij de schijn wordt gewekt van fraude of indien er andere onregelmatigheden worden geconstateerd in verband met de deelname.
 • Ten slotte dient vermeld te worden dat de Organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor problemen met het internet en voor de aan internetgebruikers toegebrachte materiële of immateriële schade, of de schade aan computerapparatuur, telefoons en hierop opgeslagen gegevens die is toegebracht in het kader van de Actie.
 • Vragen / Bezwaren : elke vragen/bezwaarschrift moet uiterlijk op 30-06-2022 om middernacht (lokale tijd Brussel) per e-mail op volgend adres dimitri.goethals@firststop.eu zijn ingediend bij de Organisator. Na deze datum is deze promotionele actie definitief afgesloten.

Artikel 5 – Toekenning van de prijs

 • Alleen Deelnemers die de instructies van de Actie hebben opgevolgd en correct hebben ingevuld tijdens de Periode, maken kans om een prijs te winnen.
 • De winnaars worden door de Organisator gecontacteerd over de montage van de winnende banden.
 • De winnaars worden bepaald op basis van het vervullen van de voorwaarden opgenomen in Artikel 4. Zij zullen via Facebook een bericht ontvangen en hun naam zal op de aankondiging verschijnen.
 • Indien een winnaar niet binnen 48 uur op het bericht reageert, heeft de Organisator het recht een nieuwe winnaar aan te wijzen of op een andere manier over de prijs te beschikken.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar, om te zetten in geld of overdraagbaar aan een derde partij.

Artikel 6 – Gegevensbescherming

 • Door deelname aan de Actie verstrekken de Deelnemers persoonsgegevens aan de Organisator die verwerkt zullen worden door de Organisator, als verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo 2016/679). De verwerkingsverantwoordelijke kan worden gecontacteerd door middel van brief te zenden naar Bridgestone Europe NV/SA, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België, met vermelding van “First Stop actie Win 4 Bridgestone banden”.
 • De persoonsgegevens van de Deelnemers zullen worden verwerkt op basis van het rechtmatig belang van de Organisator,  met het oog op het organiseren, het beheren en het implementeren  van de Actie. Het rechtmatig belang bestaat uit het stimuleren van de verkoop van autobanden door het aanbieden van gratis banden en andere incentieven, activiteiten waarvan de administratie de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vergt. De persoonsgegevens van de Deelnemers zijn noodzakelijk voor de Organisator om zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Actievoorwaarden na te leven. De persoonsgegevens van de Deelnemers zullen niet gebruikt worden voor direct marketing en / of voor de toezending van nieuwsbrieven of soortgelijke publicaties.
 • De persoonsgegevens worden gedeeld met de Yell Ho (https://yell-ho.com/), die deze verwerken in naam van de Organisator.
 • De verzamelde gegevens, door de Organisator of zijn partner(s), om deze promotionele actie te beheren, worden enkel bewaard gedurende de nodige periode om de Actie tot een goed einde te brengen en worden vernietigd zodra dit wettelijk mogelijk is (7 jaar na het einde van de Actie). De persoonsgegevens kunnen langer bewaard worden dan de termijnen zoals hierboven vermeld indien dit vereist zou zijn door de specifieke omstandigheden (bv. indien er een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en de Organisator).
 • De Deelnemer begrijpt en erkent dat de Organisator wettelijk verplicht is gegevens te bewaren van personen of entiteiten aan wie zij geldbedragen betaalt voor een termijn van 7 jaar.
 • De Deelnemer heeft recht op inzage, overdraagbaarheid, gegevenswissing en rectificatie van de persoonsgegevens, alsook het recht van bezwaar tegen de verwerking, en beperking van de verwerking van persoonsgegevens. De Deelnemer die toestemming heeft verleend tot verwerking van zijn persoonsgegevens, kan op ieder moment die toestemming herroepen, zonder dat dit de verwerking voor de herroeping van aantast. De Deelnemer kan die rechten uitoefenen door het sturen van een brief naar First Stop Europe NV, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België

 

 • Bij een vermeende inbreuk op de toepasselijke privacywetgeving kan de Deelnemer een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar de Deelnemer woont of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.
 • De gevraagde  persoonsgegevens zijn nodig voor deelname aan de Actie. Indien u echter vóór het verstrijken van de Periode gebruikmaakt van uw recht op wissing van uw persoonsgegevens, betekent dit tevens dat u afziet van deelname aan de Actie.

Artikel 7 – Slotbepalingen

 • De huidige Actievoorwaarden worden voorgelegd in de volgende talen, die kunnen worden geraadpleegd op de volgende links:

Frans - Nederlands

 • Elke wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, evenals de opschorting, wijziging of aanpassing van de Actie zal worden aangekondigd via de Facebook pagina van First Stop Belgium en First Stop Nederland.    
 • De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling van deze Actievoorwaarden zal op geen enkele wijze de geldigheid van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules beïnvloeden.
 • De geldigheid,  juridische formulering en de uitvoering van deze Actievoorwaarden worden geregeld door het Belgische recht en elk geschil hieromtrent moet worden onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

-----------------------------------------