Informatie over Privacy (registratieformulier)


Onthoud dat Bridgestone Europe NV/SA, Nederlandse afdeling na het aanmaken van een account en het inloggen op deze site de functie vervult van beheerder van de persoonsgegevens die zijn opgegeven op het registratieformulier en later in het kader van FIRST STOP om uw account te registreren en te voeren, bestellingen en vragen te verwerken, en in verband met wettelijke vereisten, het bijhouden van de gegevens over de geleverde diensten/verkochte producten en facturen die zijn opgemaakt in verband met deze diensten/producten en analyse van potentiële reclamaties, evenals in overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden .

 

De overdracht van deze gegevens is niet verplicht, maar zonder deze kunnen we geen registraties uitvoeren en/of acties uitvoeren die van ons worden vereist (relevante velden gemarkeerd als 'verplicht'). Als u 'niet vereiste' gegevens opgeeft, worden deze op verzoek verwijderd (dat kan worden verzonden naar: 

https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=NL ) uiterlijk wanneer het account door de gebruiker wordt verwijderd.


Houd er rekening mee dat gegevens met betrekking tot transacties zoals naam, e-mailadres en details van een bepaalde transactie vervat in rekeningen en facturen, door ons worden opgeslagen gedurende de tijd die is gespecificeerd in de toepasselijke wetgeving, met name het belastingrecht, zelfs als het account van de gebruiker wordt verwijderd van het systeem. 

 

De gebruiker heeft het recht om een kopie van dit document te ontvangen. Binnen het kader bepaald door de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming) en tenzij de geldende regelgeving anders bepaalt, heeft de gebruiker het recht op: 

· de toegang tot zijn persoonlijke gegevens (de gebruiker kan op elk moment informatie over zijn gegevens ontvangen), 

· de correctie van zijn persoonlijke gegevens (de gebruiker kan op elk moment een correctie aanvragen of zijn gegevens bijwerken - bijvoorbeeld bij het wijzigen van zijn naam of contactgegevens), 

· de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens (dit komt neer op zijn verzet tegen verdere verwerking van zijn gegevens), 

· de beperking van de verwerking (de gebruiker kan aangeven welke van de gegevens niet langer hoeven te worden verwerkt door de beheerder van de gegevens – de gebruiker wenst bijvoorbeeld geen verdere verwerking van de informatie over de kilometerstand van zijn auto); we verwijderen de aangeduide gegevens, als er geen wettelijke basis voor bestaat - bv. een wettelijke verplichting – voor hun verdere opslag) 

· de overdraagbaarheid van gegevens (de gebruiker heeft het recht om zijn gegevens van de beheerder te ontvangen in een veel gebruikte indeling die machinelezen mogelijk maakt; de gebruiker heeft het recht om zijn gegevens over te dragen aan andere beheerders of om te eisen dat zijn gegevens door de beheerder aan een andere door hem aangeduide beheerder zouden worden overgedragen, voor zover dat technisch mogelijk is) 


Alle bovenstaande acties kunnen worden uitgevoerd met behulp van de onderstaande contactgegevens.  

 

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan First Stop Europe NV/SA, aan marketing ondersteunende instanties en aan entiteiten die informatiesysteemdiensten leveren aan de gegevensbeheerder, uitsluitend op basis van individuele gegevensverwerkingscontracten voor zover uw gegevens worden verwerkt. Uw gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan onafhankelijke First Stop-workshops die door u zijn aangeduid in het contactformulier voor een efficiëntere verwerking van uw vragen.(bijvoorbeeld in het geval van het vastleggen van een afspraak in een workshop in uw buurt). 

 

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met uw wettelijke rechten, kunt u een klacht indienen bij de openbare dienst voor de bescherming van persoonsgegevens, met name in het land waar u woont, waar u werkt of van de vermeende overtreding. Onthoud dat alle persoonlijke gegevens die door Bridgestone Europe NV/SA, Nederlandse afdeling zijn verkregen strikt vertrouwelijk worden behandeld en in volledige overeenstemming met ons Privacybeleid en de toepasselijke privacywetgeving worden verwerkt.  

First Stop Nederland

Nieuwe Weideweg 1, 6121 PD BORN

klantenservice